Algemene voorwaarden van Evenso

Artikel I. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes met betrekking tot levering en verhuur van de volgende producten en diensten van EVENSO:

 • Caravan Photobooth – Betsie
 • Greenscreen Photobooth
 • Caravan Photobooth Bertha
 • Inflatable Photobooth

Levering en verhuur in de ruimste zin van het woord, evenals het ter beschikking stellen van personeel, materialen en dergelijke. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk door middel van een vooraf schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. De opdrachtgever verklaart bij acceptatie van de offerte meerderjarig te zijn en op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van EVENSO.

Artikel II. Aanbiedingen en opdrachten

Alle aanbiedingen, prijzen en offertes van EVENSO zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en EVENSO komt tot stand door mondelinge of schriftelijke acceptatie van de door EVENSO uitgebrachte offerte of gecorrespondeerde prijs. De overeenkomst is bindend en kan niet worden herroepen. Aanvullende afspraken met betrekking tot de opdracht worden nadrukkelijk en specifiek overeengekomen en indien van toepassing in rekening gebracht.

Artikel III. Betaling

Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt door EVENSO de factuur opgemaakt en dient opdrachtgever 25% van het factuurbedrag als reserveringsvergoeding te voldoen op de in de offerte of op de factuur vermelde betaalrekening. Betaling van het resteerbedrag dient te geschieden binnen 7 dagen na huurdatum. Opdrachtgever dient de factuur op onjuistheden te controleren en heeft tot 14 dagen na factuur datum het recht onjuistheden schriftelijk te melden met opgaaf van redenen. Na deze periode vervalt het recht van reclamatie.

Artikel IV. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde partij nodig is in de vorm van een vergunning of andere toestemming in de breedste zin van het woord, draagt opdrachtgever tijdig zorg voor de verkrijging van de vergunning/toestemming en de eventuele bijkomende kosten, vergoeding of tegenprestatie. De opdrachtgever geeft schriftelijk blijk van de verkrijging van de toestemming. Het niet verkrijgen van de toestemming en de eventuele consequenties zijn volledig voor risico van de opdrachtgever.

Artikel V. Annulering

Indien opdrachtgever bij EVENSO een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van het huren afziet gelden de volgende bepalingen: Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst

annuleert na het geven van de opdrachtbevestiging is opdrachtgever een percentage van 20% van de huurprijs verschuldigd. Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert, in een periode korter dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, is opdrachtgever een percentage van 100% van de huurprijs verschuldigd. EVENSO behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren zonder opgaaf van redenen, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn. In dit geval zal een eventuele aanbetaling binnen 7 dagen worden teruggestort.

Artikel VI. Uitvoering opdracht

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en EVENSO is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven mogelijkheden en omstandigheden. EVENSO dient gebruik te kunnen maken van parkeergelegenheid geschikt voor laden‐lossen gelegen op maximaal 50 meter van de entree van de desbetreffende opbouwlocatie, tenzij EVENSO nadrukkelijk instemt met een laad‐ en losgelegenheid op grotere afstand. Indien EVENSO vaststelt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijkheid, is EVENSO niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan en kan EVENSO besluiten tot het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de opdracht met behoud van de volledige betalingsverplichting voor de opdrachtgever.

Artikel VII. Overmacht

In geval van overmacht heeft EVENSO het recht om, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
 • Belemmerende locatiebepalingen en verzoeken.
 • Onlusten, stakingen.
 • Storingen in de geregelde aanvoer van de door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Iedere storing in de geregelde productie.
 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van uitvoerend medewerker(s) van de desbetreffende overeenkomst als gevolg van ziekte of ongeval.
 • Transportbelemmeringen
 • Brand of ongevallen.
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel VIII. 8. Aansprakelijkheid

EVENSO is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan zijde van EVENSO. EVENSO is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Indien EVENSO door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren dan zal door EVENSO een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, dan kan EVENSO niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien EVENSO krachtens voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat EVENSO aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht. Daarnaast is EVENSO, ter uitsluitende beoordeling van EVENSO, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. EVENSO is niet aansprakelijk voorschade veroorzaakt doorstoringen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van EVENSO zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten van herstel of vervanging van materiaal indien deze geheel of gedeeltelijk beschadigd wordt tijdens de huurperiode. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan en vermissing van de voor de opdracht gebruikte spullen en materialen. Bij schade aan of vermissing van artikelen met betrekking op uitvoering van de opdracht worden de kosten voor herstel of vervanging volledig doorbelast aan opdrachtgever.

Artikel IX. Weigering c.q. beëindiging opdrachten.

EVENSO behoudt zich het recht voor om opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht mocht zijn begonnen. EVENSO heeft ten allen tijde het recht om opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of belangen van EVENSO te weigeren of de opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen, onmiddellijk te beëindigen. EVENSO heeft, in geval van toepasselijkheid van bovenstaande, recht op volledige overeengekomen vergoeding en is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren of voortijdig beëindigen van de opdracht.

Artikel X. 10. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door EVENSO te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel XI. 11. Toepasselijkheid

Op de overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.